CO2 Incubator

SCO10A
SCO10A
מבחר מעבדות המשתמשות במוצר:
המעבדה לכימיה
המעבדה לביוכימיה - אוניברסיטת סאנדיאגו
המעבדה לביוכימיה פיסיקאלית של התא - מכון התקנים
המעבדה המרכזית לביוגנטיקה - האוניברסיטה הלאומית